>>Dịch vụ Cảng biển

Giá niêm yết

Bảng niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Quy cách

Đơn vị

tính

Mức giá kê khai

hiện hành

Mức giá kê khai mới

Mức tăng/ giảm

Tỷ lệ tăng/ giảm

Ghi chú

I

Biểu giá đối ngoại

01

Phí cầu bến

USD/GRT/giờ

0,0031

0,0031

02

Buộc cởi dây

Đến 1.000 GRT

USD/lần

20

20

Từ 1.001GRT-2.000 GRT

USD/lần

22

22

Từ 2.001 GRT-4.000 GRT

USD/lần

28

28

Từ 4.001 GRT-6.000 GRT

USD/lần

40

40

Từ 6.001 GRT-10.000 GRT

USD/lần

50

50

Trên 10.000 GRT

USD/lần

65

65

03

Đóng mở hầm hàng

Từ dưới 2.000 GRT

USD/lần/hầm

15

15

Từ 2.001 GRT-4.000 GRT

USD/lần/hầm

20

20

Từ 4.001 GRT-6.000 GRT

USD/lần/hầm

27

27

Từ 6.001 GRT-10.000 GRT

USD/lần/hầm

37

37

Trên 10.000 GRT

USD/lần/hầm

52

52

04

Phí chằng buộc

USD/cont

1

1

05

Phí đổ rác

USD/lần

6

6

06

Phí nước sinh hoạt

USD/m3

1,4

1,4

07

Phí điện sinh hoạt

USD/Kw

0,4

0,4

08

Xếp dỡ container (Hầm tàu <-> Bãi cảng): Sử dụng cẩu cảng

Con’t có hàng

20’

USD/con’t

45

45

Con’t rỗng

20’

USD/con’t

27

27

Con’t có hàng

40’

USD/con’t

68

68

Con’t rỗng

40’

USD/con’t

36

36

Con’t có hàng

45’

USD/con’t

102

102

Con’t rỗng

45’

USD/con’t

54

54

09

Phí đảo chuyển container từ tàu xuống cầu cảng và xếp lại cùng một chuyến tàu

Con’t có hàng

20’

USD/con’t

45

45

Con’t rỗng

20’

USD/con’t

27

27

Con’t có hàng

40’

USD/con’t

68

68

Con’t rỗng

40’

USD/con’t

36

36

Con’t có hàng

45’

USD/con’t

102

102

Con’t rỗng

45’

USD/con’t

54

54

10

Phí lai dắt tàu

Tàu Chu Lai Truong Hai Port 1634 HP(Loa ≤ 140m)

USD/lượt

600

600

Cảng Chu Lai

Tàu Chu Lai Truong Hai Port 1634 HP(Loa ≤ 140m)

USD/lượt

675

675

Cảng Kỳ Hà

Tàu An Phat 1.100 HP (điều động nơi khác đến)

(Loa ≤ 140m)

USD/lượt

725

725

Cảng Chu Lai

Tàu Chu Lai Truong Hai Port 1634 HP(Loa > 140m)

USD/lượt

680

680

Cảng Chu Lai

Tàu Chu Lai Truong Hai Port 1634 HP(Loa > 140m)

USD/lượt

775

775

Cảng Kỳ Hà

Tàu An Phat 1.100 HP (điều động nơi khác đến)

(Loa > 140m)

USD/lượt

800

800

Cảng Chu Lai

II

Biểu giá đối nội

01

Phí cầu bến

VND/Grt/giờ

16.5

16.5

02

Buộc cởi dây

Đến 1.000 GRT

VND/lần

220.000

220.000

Từ 1.001GRT-2.000 GRT

VND/lần

275.000

275.000

Từ 2.001 GRT-4.000 GRT

VND/lần

385.000

385.000

Từ 4.001GRT-6.000 GRT

VND/lần

495.000

495.000

Từ 6.001GRT-10.000 GRT

VND/lần

715.000

715.000

Trên 10.000 GRT

VND/lần

990.000

990.000

03

Phí đổ rác

VND/lần

80.000

80.000

04

Phí nước sinh hoạt

VND/m3

21.000

21.000

05

Phí điện sinh hoạt

VND/Kw

5.000

5.000

06

Xếp dỡ container (Hầm tàu <-> bãi cảng): Sử dụng cẩu tàu

Con’t có hàng

20’

VND/con’t

440.000

440.000

Con’t rỗng

20’

VND/con’t

209.000

209.000

Con’t có hàng

40’

VND/con’t

715.000

715.000

Con’t rỗng

40’

VND/con’t

374.000

374.000

07

Xếp dỡ container (Hầm tàu <-> bãi cảng): Sử dụng cẩu cảng

Con’t có hàng

20’

VND/con’t

572.000

473.000

(99.000)

-17%

Con’t rỗng

20’

VND/con’t

253.000

247.500

(5.500)

-2%

Con’t có hàng

40’

VND/con’t

825.000

742.500

(82.500)

-10%

Con’t rỗng

40’

VND/con’t

385.000

371.800

(13.200)

-3%

08

Nâng hạ container

Con’t có hàng

20’

VND/con’t

319.000

319.000

Con’t rỗng

20’

VND/con’t

165.000

165.000

Con’t có hàng

40’

VND/con’t

352.000

352.000

Con’t rỗng

40’

VND/con’t

275.000

275.000

09

Rút hàng container (CKD đóng kiện)

Con’t có hàng

20’

VND/con’t

330.000

330.000

Con’t có hàng

40’

VND/con’t

528.000

528.000

10

Nâng/hạ đảo chuyển trong bãi

Con’t có hàng

20’

VND/con’t

209.000

209.000

Con’t rỗng

20’

VND/con’t

71.500

71.500

Con’t có hàng

40’

VND/con’t

302.500

302.500

Con’t rỗng

40’

VND/con’t

132.000

132.000

11

Đóng hàng vào container

Hàng đóng kiện

20’

VND/con’t

570.000

570.000

Hàng đóng kiện

40’

VND/con’t

400.000

400.000

12

Xếp dỡ hàng hóa tổng hợp

Bột đá

VND/tấn

44.000

44.000

Dăm gỗ

VND/tấn

35.200

35.200

Nhựa đường

VND/tấn

27.500

27.500

Dầu Fo

VND/tấn

22.000

22.000

Xi măng

VND/tấn

39.600

39.600

Cát

VND/tấn

25.000

25.000

13

Phí vệ sinh ( bằng nước)

Con’t rỗng

20’

VND/con’t

110.000

110.000

Con’t rỗng

40’

VND/con’t

154.000

154.000

Con’t rỗng

45’

VND/con’t

176.000

176.000

14

Phí vệ sinh ( bằng nước và hóa chất)

Con’t rỗng

20’

VND/con’t

132.000

132.000

Con’t rỗng

40’

VND/con’t

176.000

176.000

Con’t rỗng

45’

VND/con’t

198.000

198.000

15

Cho thuê kho

VND/m2/tháng

44.000

44.000

16

Phí lai dắt tàu

Tàu Chu Lai Truong Hai Port 1634 HP(Loa ≤ 140m)

VND/lượt

8.800.000

8.800.000

Cảng Chu Lai

Tàu Chu Lai Truong Hai Port 1634 HP(Loa ≤ 140m)

VND/lượt

13.200.000

13.200.000

Cảng Kỳ Hà

Tàu An Phat 1.100 HP (điều động nơi khác đến)

(Loa ≤ 140m)

VND/lượt

8.800.000

8.800.000

Cảng Chu Lai

Tàu Chu Lai Truong Hai Port 1634 HP(Loa > 140m)

VND/lượt

9.900.000

9.900.000

Cảng Chu Lai

Tàu Chu Lai Truong Hai Port 1634 HP(Loa > 140m)

VND/lượt

15.400.000

15.400.000

Cảng Kỳ Hà

Tàu An Phat 1.100 HP (điều động nơi khác đến)

(Loa > 140m)

VND/lượt

9.900.000

9.900.000

Cảng Chu Lai

Ghi chú:    - Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT).

      - 01 lượt lai dắt ≈ 50 phút

2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá dịch vụ thực hiện niêm yết giá.

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Quy cách

Đơn vị

tính

Mức giá kê khai

hiện hành

Mức giá kê khai mới

Mức tăng/ giảm

Tỷ lệ tăng/ giảm

Ghi chú

1

Xếp dỡ container (Hầm tàu <-> Bãi cảng): Sử dụng cẩu cảng

Con’t có hàng

20’

VND/con’t

572.000

473.000

(99.000)

-17%

Con’t rỗng

20’

VND/con’t

253.000

247.500

(5.500)

-2%

Con’t có hàng

40’

VND/con’t

825.000

742.500

(82.500)

-10%

Con’t rỗng

40’

VND/con’t

385.000

371.800

(13.200)

-3%

Con’t có hàng

20’

VND/con’t

572.000

473.000

(99.000)

-17%

-       Hiện Công ty đang có chính sách thu hút khách hàng ngoài vào xếp dỡ nên có chính sách giảm giá mặt hàng để lôi kéo khách hàng ngoài vào khai thác dịch vụ.

3/ Các trường hợp ưu đãi, giảm giá hoặc chiết khấu.... đối với các đối tượng khách hàng

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Quy cách

Đơn vị

tính

Đơn giá

Ghi chú

1

Xếp dỡ container (Hầm tàu <-> Bãi cảng): Sử dụng cẩu cảng

Con’t có hàng

20’

USD/con’t

35

Con’t rỗng

20’

USD/con’t

20

Con’t có hàng

40’

USD/con’t

50

Con’t rỗng

40’

USD/con’t

25

Con’t có hàng

45’

USD/con’t

70

2

Phí đảo chuyển container từ tàu xuống cầu cảng và xếp lại cùng một chuyến tàu

Con’t có hàng

20’

USD/con’t

35

Con’t rỗng

20’

USD/con’t

20

Con’t có hàng

40’

USD/con’t

50

Con’t rỗng

40’

USD/con’t

25

Con’t có hàng

45’

USD/con’t

70

3

Phí lai dắt tàu

 Chu Lai Truong Hai Port

USD/lượt

634

Công suất 1634 HP

-       Áp dụng giá từ 01/11/2017 đến 31/12/2018 đối với khách hàng Công Ty SITC Container Lines.

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 01/11/2017.

 Xem chi tiết: Bảng giá niêm yết

Các tin khác