>>Vận tải Đường bộ

Giám sát hành trình xe

Quý khách có thể theo dõi hành trình và tốc độ của xe vận chuyển bằng hệ thống Giám sát đội xe của Chu Lai Logistics.

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được thông tin và hướng dẫn

Email: thacologistics@thaco.com.vn 
Webisite: www.chulailogistics.com
Hotline: 0933.805.720